Training te velde - Algemene
voorwaarden

1. DEFINITIES

Waar hierna “Training te velde” is vermeld, wordt bedoeld: “opdrachtnemer”.
Onder “opdrachtgever” wordt verstaan diegene die een overeenkomst van opdracht aangaat met Training te velde (hierna: TTV)

Onder overeenkomst van opdracht, hierna te noemen “opdracht” wordt de overeenkomst tussen TTV en de opdrachtgever met betrekking tot het verzorgen van een sportactiviteit door Training te velde, al dan niet ten behoeve van een werknemer van de opdrachtgever, verstaan. De opdracht omvat de sportactiviteit waarvoor de opdrachtgever zich inschrijft. De opdracht geldt voor de totale duur van de sportactiviteit.

(Sport)activiteiten: de sportlessen of producten (Bootcamp, hardlooples, trainingsschema etc. etc.) die u kunt volgen of afnemen bij TTV.

Cursus: Een “cursus” is een instructie omtrent één of meerdere onderwerpen met de bedoeling een bepaalde vaardigheid of kennisniveau te bereiken, die enkele dagen tot enkele maanden beslaat. Voor cursus kan ook “training” of “workshop” of “programma” en vice versa gelezen worden.

Deelnemer(s): een natuurlijk(e) perso(o)n(en) die niet handel(t)(en) in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot (sport)activiteiten.

Lesgeld: Het door deelnemer verschuldigde bedrag, te betalen aan TTV. Het lesgeld betaalt u voor de credits en de abonnementen. Deze credits en abonnementen geeft u het recht om deel te nemen aan de (sport)activiteiten die TTV geeft. Waar het in deze voorwaarden over lesgeld gaat, kan er ook credits of abonnementen mee bedoeld worden.

Met Algemene voorwaarden worden deze Algemene voorwaarden bedoeld. Indien de opdrachtgever een deelnemer anders dan de opdrachtgever zelf inschrijft, dan verplicht de opdrachtgever jegens TTV de Algemene voorwaarden aan die deelnemer bekend te maken en op te leggen.
Wanneer de opdrachtgever zich inschrijft voor een sportactiviteit van TTV, gaat de opdrachtgever akkoord met de Algemene voorwaarden van TTV. De Algemene voorwaarden worden tevens beschikbaar gesteld op de website en worden na inschrijving nogmaals aan de opdrachtgever verstrekt tezamen met de verzending van de factuur. Met website wordt bedoeld de website van Training te velde: www.hardlopen-leidscherijn.nl.

2. TOEPASSELIJKHEID VAN DE VOORWAARDEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien u als deelnemer/cliënt zich bij TTV heeft ingeschreven voor het volgen van een sportles, cursus, personal training, bootcamp of enig andersoortige (sportieve) activiteit(en), hierna te noemen: ‘activiteit(en)’. Op iedere activiteit, dus ook indien er geen overeenkomst afgesloten is, (bijvoorbeeld in geval van een proefles van TTV) zijn deze voorwaarden van toepassing verklaard.

3. INSCHRIJVING EN PLAATSING

Groepsles

3.1 Inschrijving geschiedt met een volledig naar waarheid ingevulde (digitaal) aanmelding door de deelnemer, dan wel door ondertekening van een offerte of opdrachtbevestiging daartoe. Van de inschrijving en de plaatsing krijgt de deelnemer zo spoedig mogelijk een digitale bevestiging. Bij inschrijving is met onmiddellijke ingang lesgeld verschuldigd.

3.2 Indien zich meer deelnemers hebben aangemeld dan door TTV geplaatst kunnen worden, komt tussen de niet te plaatsen deelnemers en TTV niet direct een overeenkomst tot stand. Indien met betrekking tot de desbetreffende activiteit een wachtlijst wordt bijgehouden, wordt de niet geplaatste deelnemer op die wachtlijst bijgeschreven.

3.3 Indien zich naar het oordeel van TTV onvoldoende deelnemers hebben ingeschreven voor een activiteit, dan is TTV bevoegd om de betreffende activiteit te annuleren, ook indien de in artikel 3.1 bedoelde bevestiging door de deelnemer mocht zijn ontvangen.

3.4 Annulering van de inschrijving voor een groepsles is mogelijk tot uiterlijk 3 uur voor aanvang van de training. In geval van tijdige annulering word het lesgeld aan de deelnemer gerestitueerd. De overeenkomst gesloten met TTV is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden, tenzij hier schriftelijk andere afspraken over zijn gemaakt.

cursus

3.4 Het inschrijfgeld dient minimaal een week voor aanvang van de cursus door TTV te zijn ontvangen. Is de betaling niet op tijd door TTV ontvangen, dan kan de deelnemer uitgesloten worden van deelname aan de cursus of trainingen.

3.5 Annulering van de inschrijving voor een cursus is mogelijk tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de cursus. In geval van tijdige annulering word het cursusgeld aan de deelnemer gerestitueerd.
Cursussen zijn niet overdraagbaar aan derden. Inschrijfgeld kan niet worden doorgeschoven naar een volgende cursus of naar een volgende termijn.

3.6 Indien de activiteit geheel of gedeeltelijk per keer, danwel voor meerdere keren, niet door de deelnemer kan worden gevolgd wegens een door hem of haar vastgestelde verhindering, kunnen de activiteiten (of het desbetreffende gedeelte daarvan) niet worden ingehaald en wordt op het overeengekomen lesgeld/credits geen restitutie verleend. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien hier door TTV anders wordt beslist. Een en ander zal in redelijkheid geschieden.

4. TIJDSTIP EN PLAATS VAN DE ACTIVITEIT

4.1 TTV zal via het lesrooster bekend maken wanneer de activiteit start en op welk(e) tijdstip(pen) de activiteit gegeven zal worden. Als deelnemer wordt u geacht in te schrijven voor de activiteit die u gaat volgen. Het volgen van een activiteit op andere plaatsen en/of tijdstippen dan waarvoor u bent ingeschreven is derhalve niet toegestaan.

4.2 Indien TTV voor en/of na aanvang van de activiteit door enigerlei oorzaak niet in staat zijn om de activiteit, of een gedeelte daarvan, te laten plaatsvinden op de in artikel 4.3 bedoelde plaats(en) en/of tijdstip(pen), is TTV bevoegd om te bepalen dat de activiteit geheel of gedeeltelijk zal plaatsvinden op (een) andere plaats(en) en/of tijdstip(pen). Indien de activiteit gedurende langer dan 3 maanden niet uitgevoerd kan worden kunnen partijen de overeenkomst laten ontbinden. Van deze termijn kan alleen worden afgeweken als dit door TTV schriftelijk is vermeldt. Restitutie van het lesgeld vanaf het moment dat de activiteit niet meer uitgevoerd kon worden is dan mogelijk, zonder dat TTV gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding of boete.

4.4 TTV is gerechtigd een activiteit te annuleren, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, in het geval van een te gering aantal deelnemers, door ziekte van de  trainer(s)/ instructeur(s), en/of in het geval dat de samenstelling van de groep opdrachtgevers, naar haar inzicht, afbreuk zal doen aan de beoogde kwaliteit van haar dienstverlening.
Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een activiteit worden afgelast. Training te velde behoudt zich het recht voor om de activiteit door een andere trainer te laten geven dan vooraf aangegeven.

4.5 Indien sprake is van een op grond van artikel 4.3 verschoven activiteit of onderdeel daarvan en de deelnemer op de nieuw vastgestelde tijdstippen verhinderd is, is TTV verplicht om de deelnemer een hem of haar passend alternatief aan te bieden. Als passende alternatieven worden in ieder geval aangemerkt het geven van gelegenheid om de gemiste activiteit of onderdelen daarvan op een later tijdstip te volgen dan wel, zulks naar keuze van TTV, het restitueren van de credits/lesgeld naar evenredigheid van de niet door hem of haar gevolgde cursusonderdelen. Indien de deelnemer zich op verhindering beroept zal TTV mogen verlangen dat de deelnemer de reden van verhindering opgeeft en desgewenst aantoont.

4.6 TTV behoudt het recht om deelname aan een activiteit te weigeren, of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer de deelnemer herhaaldelijk niet volgens afspraak verschijnt of na herhaaldelijke annuleringen de termijn in de overeenkomst overschrijdt. Hierbij is TTV nimmer gehouden tot enige vorm van schadevergoeding en zonder dat er een ingebrekestelling is vereist. (Gedeeltelijke) restitutie van het betaalde lesgeld vindt in dit geval nimmer plaats tenzij de niet-nakoming aantoonbaar verwijtbaar aan de zijde van TTV ligt.

5. GEDRAGSREGELS

5.1 De deelnemer is minimaal 5 minuten voor aanvang van de activiteit aanwezig zijn en zal de aanwijzingen van de trainer/ instructeur opvolgen.

5.2 De deelnemer zal zich houden aan de zo nodig door TTV te geven kledingvoorschriften. De deelnemer zal de gestelde hygiënevoorschriften in acht nemen.

5.3 De deelnemer zal de andere deelnemers niet hinderen of op enigerlei ongewenste manier benaderen. Hiervan dienen deelnemers onverwijld melding van te maken, waarop TTV de situatie zal beoordelen.

5.4 Onacceptabel gedrag, in welke vorm dan ook van de deelnemer voor, tijdens of na de activiteit, is altijd een geldige reden tot uitsluiting van (toekomstige) activiteit(en), zonder dat aeelnemer, in geval van uitsluiting, recht heeft op enige vorm van restitutie.

5.5 Onacceptabel gedrag zal beoordeeld worden door TTV, of een natuurlijk persoon werkend in opdracht/voor TTV. Uitkomst van het oordeel kan op generlei wijze in twijfel worden getrokken, of op enige wijze worden betwist, zelfs als dit leidt uitsluiting van een deelnemer van (toekomstige) activiteit(en) gegeven door TTV.

6. BETALING

6.1 Betaling van het gefactureerde bedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch in ieder geval vóór aanvang van de activiteit indien de factuurdatum ligt binnen 14 dagen voor aanvang van de activiteit, op de op de factuur aangegeven bankrekening en betalingswijze.

6.2 Vanaf de vervaldatum is deelnemer de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.

6.3 Indien de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, deelt TTV dit aan de opdrachtgever schriftelijk mee door middel van een kosteloze aanmaning per brief of via e-mail. Indien de opdrachtgever niet binnen de in de aanmaning gestelde redelijke termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is de opdrachtgever naast de hoofdsom incassokosten verschuldigd waarvan de hoogte bepaald wordt volgens de daarvoor gestelde wettelijke regels. Deze incassokosten bedragen een percentage van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van €40.

6.4 TTV is bevoegd om het lesgeld of cursusgeld te verhogen. De door u gekochte credits of abonnementen die u tegen een andere prijs hebt ingekocht veranderen daardoor niet.

restitutie

6.5 Indien en voor zover zij hiertoe besluit over te gaan, bestaat geen recht op restitutie dan wel vermindering van de overeengekomen vergoeding van trainings- of cursuskosten. Indien een training of cursus door Training te velde wordt geannuleerd, bijvoorbeeld vanwege te weinig deelnemers, krijgt de opdrachtgever daarover ten spoedigste bericht en wordt het gefactureerde bedrag geretourneerd.
Restitutie van door de opdrachtgever betaalde factuurbedragen voor de kosten van een training c.q. cursus is alleen mogelijk wanneer de annulering van de opdracht het directe gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit bij de opdrachtgever, waarbij geldt dat TTV een bewijs daarvan kan verlangen in de vorm van een medische verklaring of anderszins. De kosten voor reeds genoten lessen en cursusmateriaal worden niet gerestitueerd. Er kan –in overleg met Training te velde- ook voor worden gekozen dat de opdrachtgever de cursus op een later moment vervolgt of dat de opdrachtgever zich door een ander laat vervangen. In dat geval blijft de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichting voortvloeiend uit de opdracht. Tevens blijft in dat geval de bestaande betalingsverplichting zoals vermeld in de (oorspronkelijke) factuur in alle gevallen ongewijzigd van kracht.

7. MELDPLICHT RELEVANTE MEDISCHE INFORMATIE AAN TTV

7.1 Deelnemer moet fit zijn bij aanvang van de (sport)activiteiten. Deelnemer dient hierbij in voorkomende gevallen een verklaring van haar/zijn (huis)arts te kunnen overleggen. Deze verantwoordelijkheid ligt expliciet bij de deelnemer, aangezien deze het beste de medische gezondheid kan inschatten. Echter: voor de  eigen veiligheid en de veiligheid van de andere deelnemers behoudt Training te velde het recht om een naar zijn beoordeling ongeschikte deelnemer (tijdelijk) uit te sluiten van deelname aan een activiteit.

7.2 Deelnemer dient (in het eventuele intakegesprek) alle medische of fysieke gegevens die hem of haar bekend zijn en van belang kunnen zijn voor verantwoorde deelname aan een activiteit aan TTV mede te delen. Hiervan kunnen aantekeningen worden gemaakt door TTV. TTV zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met deze informatie.

7.3 Bij bestaande medische klachten, maar ook tijdens de periode van de looptijd van de overeenkomst zich aandienende lichamelijke klachten, dient de deelnemer direct te overleggen met zijn of haar huisarts/specialist en zal alleen met een positief advies van de huisarts/specialist deelnemen aan de activiteit. Dit advies zal te allen tijde schriftelijk aangetoond moeten worden door deelnemer.

7.4 Deelnemer is verplicht pijn, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens of na de activiteit onverwijld te melden aan TTV, evenals veranderingen in lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst, voor zover relevant na verstrijken van de overeenkomst, doch niet later dan 1 week na verstrijking van de overeenkomst.

7.5 Is er sprake van een ernstige blessure of moet u een operatie ondergaan, dan is het mogelijk de overeenkomst (indien u een strippenkaart of abonnement heeft) tijdelijk stop te zetten, mits dit tijdig wordt aangegeven bij TTV. Definitief stopzetten is alleen mogelijk bij zeer ernstige redenen en moet in overleg gebeuren. Let wel, er moet sprake zijn van een ernstige blessure zoals o.a. maar niet uitsluitend: breuken, spierscheuringen, negatief advies van huisarts/specialist e.d. zodat u niet aan activiteiten mee kunt doen. Bij onder andere maar niet uitsluitend normale vermoeidheid, reguliere spierpijn e.d. is dat niet mogelijk.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Deelname aan een activiteit van TTV geschiedt op eigen risico. Deelnemer aanvaardt door en voor deelname aan een activiteit uitdrukkelijk het risico op blessure(s) en materiële slijtage/schade die door deelname aan een activiteit kunnen ontstaan. TTV is niet aansprakelijk voor het effect van defecte kleding / toestellen/ apparatuur die de deelnemer gebruikt voor, tijdens of na een activiteit.

8.2 TTV is niet aansprakelijk op het moment dat de deelnemer op enigerlei andere wijze (lichamelijke, danwel geestelijke) schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke door TTV, of instructeurs in dienst van TTV, gegeven instructies.

8.3 TTV is niet aansprakelijk wanneer bij het deelnemen aan een activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.

8.4 TTV is wel aansprakelijk, indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove schuld van TTV. Indien TTV aansprakelijk is uit welken hoofde ook, blijft de aansprakelijkheid beperkt tot een in de in aansprakelijkheidsverzekering van TTV genoemde maximale verzekerde som per gebeurtenis.

8.5 Deelnemer is jegens TTV aansprakelijk wanneer TTV op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk, door TTV – of instructeurs in dienst van TTV – gegeven instructies door deze Deelnemer. Deelnemer dient TTV te vrijwaren voor de schade die hij of zij bij andere cursisten veroorzaakt.

8.6 Tenzij sprake is van opzet of grove schuld wordt door TTV geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook aanvaard. Voor zover enige aansprakelijkheid toch van toepassing zou zijn, is deze beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van TTV  inzake diens verzekering in dat specifieke geval daadwerkelijk uitkeert. Voor het geval een rechtscollege mocht bepalen dat TTV een schadebedrag dient uit te keren, ook al gaat de verzekeraar in dat specifieke geval niet tot enige uitkering over, geldt dat het alsdan uit te keren bedrag in geen geval hoger zal zijn dan de daadwerkelijk door Training te velde in dat geval genoten omzet.

8.7 De opdrachtgever vrijwaart TTV voor aanspraken van derden, volgend uit het verrichten van handelingen voortvloeiend uit de overeenkomst en stelt TTV in voorkomende gevallen schadeloos.

8.8 TTV is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de door hen uit te voeren werkzaamheden willen beperken of hebben beperkt, is Training te velde gerechtigd, en daartoe door de opdrachtgever middels aanvaarding van de toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden gemachtigd, om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking (mede) namens de opdrachtgever te aanvaarden.

8.9 Aanvullend geldt uitdrukkelijk bovenop de hiervoor aangegeven artikelen het volgende: indien Deelnemer lichamelijke klachten ontwikkelt, en hierdoor schade, letsel, beperking in het functioneren en/of andersoortige schade lijdt, dan dient uitdrukkelijk te worden aangetoond dat deze schade etc. etc. alleen opgetreden zou zijn geweest door deelname aan een activiteit. Met andere woorden: als de schade, letsel, beperking in het functioneren en/of andersoortige schade tevens zou zijn opgetreden, al dan niet direct of pas na lange tijd (1-10) jaar, in het ‘dagelijks leven’ dan is TTV niet schadeplichtig jegens Deelnemer. De gedachte hierachter is dat een dergelijke schade. onafwendbaar zou zijn opgetreden in het dagelijks leven, en dat het derhalve niet redelijk is dat deze schade verhaald kan worden op TTV, aangezien door deelname aan een activiteit bij TTV slechts (versneld) het gevolg (schade etc. etc.) is opgetreden, terwijl de oorzaak al bij deelnemer, al dan niet door eigen toedoen, aanwezig was. deelnemer neemt hier expliciet kennis van, en accepteert deze voorwaarden uitdrukkelijk.

Training te velde Monnikeraklaan 27 3544TH Utrecht. KVK 68146817 BTW NL100438192B01 https://hardlopen-leidscherijn.nl