Algemene
voorwaarden

Definities

Waar hierna “Training te velde” is vermeld, wordt bedoeld: “opdrachtnemer”.
Onder “opdrachtgever” wordt verstaan diegene die een overeenkomst van opdracht aangaat met Training te velde. Onder overeenkomst van opdracht, hierna te noemen “opdracht” wordt de overeenkomst tussen Training te velde en de opdrachtgever met betrekking tot het verzorgen van een training of cursus door Training te velde, al dan niet ten behoeve van een werknemer van de opdrachtgever, verstaan. De opdracht omvat de training of cursus waarvoor de opdrachtgever zich inschrijft. De opdracht geldt voor de totale duur van een de training of cursus.
Een “cursus” is een instructie omtrent één of meerdere onderwerpen met de bedoeling een bepaalde vaardigheid of kennisniveau te bereiken, die enkele dagen tot enkele weken beslaat. Voor cursus kan ook “training” of “workshop” of “programma” en vice versa gelezen worden.

Met Algemene voorwaarden worden deze Algemene voorwaarden bedoeld. Indien de opdrachtgever een deelnemer anders dan de opdrachtgever zelf inschrijft, dan verplicht de opdrachtgever jegens Training te velde de Algemene voorwaarden aan die deelnemer bekend te maken en op te leggen.
Wanneer de opdrachtgever zich inschrijft via de website, gaat de opdrachtgever akkoord met de Algemene voorwaarden van Training te velde. De Algemene Voorwaarden worden tevens beschikbaar gesteld op de website en worden na inschrijving nogmaals aan de Opdrachtgever verstrekt tezamen met de verzending van de factuur. Met website wordt bedoeld de website van Training te velde: www.hardlopen-leidscherijn.nl.

Aansprakelijkheid

Schade aan lijf en goed

Deelname aan een cursus of training van Training te velde geschiedt op eigen risico. De trainers of organisatie van Training te velde zijn niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training of evenement. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. De trainers en de organisatie van Training te velde zijn niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Training te Velde georganiseerde activiteiten.

Tenzij sprake is van opzet of grove schuld wordt door Training te velde geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook aanvaard. Voor zover enige aansprakelijkheid toch van toepassing zou zijn, is deze beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Training te velde inzake diens verzekering in dat specifieke geval daadwerkelijk uitkeert. Voor het geval een rechtscollege mocht bepalen dat Training te velde een schadebedrag dient uit te keren, ook al gaat de verzekeraar in dat specifieke geval niet tot enige uitkering over, geldt dat het alsdan uit te keren bedrag in geen geval hoger zal zijn dan de daadwerkelijk door Training te velde in dat geval genoten omzet.

De opdrachtgever vrijwaart Training te velde voor aanspraken van derden, volgend uit het verrichten van handelingen voortvloeiend uit de overeenkomst en stelt Training te velde in voorkomende gevallen schadeloos.

Training te velde is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de door hen uit te voeren werkzaamheden willen beperken of hebben beperkt, is Training te velde gerechtigd, en daartoe door de Opdrachtgever middels aanvaarding van de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden gemachtigd, om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking (mede) namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

Specifieke aansprakelijkheid voor hardlopen

In alle trainingen van Training te velde wordt hardgelopen. Hardlopen is intensief en blessuregevoelig. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan een cursus of trainingen. Indien u gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of indien u andere reden heeft om te twijfelen aan uw geschiktheid voor hardlopen, raden wij u sterk aan om eerst advies in te winnen bij een (sport) arts of fysiotherapeut. Ook wanneer u lange tijd niet aan sport heeft gedaan raden wij u aan eerst advies in te winnen voor u aan hardlopen begint. Minder intensieve sporten als fietsen en wandelen zijn wellicht meer geschikt om mee te beginnen. Voor uw eigen veiligheid behoudt Training te velde het recht om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training of cursus.

Inschrijving

Inschrijvingen geschieden met een volledig naar waarheid ingevuld (digitaal) inschrijfformulier door de opdrachtgever, dan wel door ondertekening van een offerte of opdrachtbevestiging daartoe.

Het inschrijfgeld dient minimaal een week voor aanvang van de cursus of de training door Training te velde te zijn ontvangen. Is de betaling niet op tijd door Training te velde ontvangen, dan kan de deelnemer uitgesloten worden van deelname aan de cursus of trainingen.
Annulering van de inschrijving is mogelijk tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de cursus. In geval van tijdige annulering word het cursusgeld aan de deelnemer gerestitueerd.
Cursussen zijn niet overdraagbaar aan derden. Inschrijfgeld kan niet worden doorgeschoven naar een volgende cursus of naar een volgende termijn.

Verplaatsing/ annulering

Training

Training te velde is gerechtigd een training te annuleren, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, in het geval van een te gering aantal opdrachtgevers, door ziekte van de opdrachtgevers of docenten, trainers, instructeurs, en/of in het geval dat de samenstelling van de groep opdrachtgevers, naar haar inzicht, afbreuk zal doen aan de beoogde kwaliteit van haar dienstverlening.
Een training zal van start gaan bij minimaal 4 betalende opdrachtgevers, tenzij anders besloten door Training te velde. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Training te velde behoudt zich het recht voor om de training door een andere trainer te laten geven dan vooraf aangegeven.

Cursus

Training te velde is gerechtigd een cursus te annuleren, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, in het geval van een te gering aantal opdrachtgevers, door ziekte van de opdrachtgevers of docenten, trainers, instructeurs, en/of in het geval dat de samenstelling van de groep opdrachtgevers, naar haar inzicht, afbreuk zal doen aan de beoogde kwaliteit van haar dienstverlening. In deze gevallen heeft de opdrachtgever het recht na schriftelijke kennisgeving hiervan zijn deelname kosteloos te annuleren.
Een cursus zal van start gaan bij minimaal 4 betalende opdrachtgevers, tenzij anders besloten door Training te velde. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Wordt er geen aanvaardbaar alternatief gevonden, dan krijgt de deelnemers het volledige cursusgeld terug.
Training te velde heeft het recht om bij teveel inschrijvingen de aanmelders door te schuiven naar een volgende opleidings- c.q. cursusdatum. In het geval van een cursus vindt daarover eerst overleg met de opdrachtgever plaats.

De opdrachtgever ontvangt minimaal een week voor aanvang bericht indien een cursus geen doorgang zal vinden. Indien het aantal deelnemers daartoe naar het oordeel van Training te velde aanleiding geeft, is zij gerechtigd de opleiding c.q. cursus te combineren met één of meerdere andere cursussen.

Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training die deel uitmaakt van de cursus worden afgelast. Training te velde behoudt zich het recht voor om de cursus of training door een andere trainer te laten geven dan vooraf aangegeven.

Betaling

Betaling van het gefactureerde bedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch in ieder geval vóór aanvang van de training c.q. cursus indien de factuurdatum ligt binnen 14 dagen voor aanvang van de opleiding c.q. cursus, op de op de factuur aangegeven bankrekening en betalingswijze.

Indien de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, deelt Training te velde dit aan de opdrachtgever schriftelijk mee door middel van een kosteloze aanmaning per brief of via e-mail. Indien de opdrachtgever niet binnen de in de aanmaning gestelde redelijke termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is de opdrachtgever naast de hoofdsom incassokosten verschuldigd waarvan de hoogte bepaald wordt volgens de daarvoor gestelde wettelijke regels. Deze incassokosten bedragen een percentage van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van €40.

Restitutie

Indien en voor zover zij hiertoe besluit over te gaan, bestaat geen recht op restitutie dan wel vermindering van de overeengekomen vergoeding van trainings- of cursuskosten. Indien een training of cursus door Training te velde wordt geannuleerd, bijvoorbeeld vanwege te weinig deelnemers, krijgt de opdrachtgever daarover ten spoedigste bericht en wordt het gefactureerde bedrag geretourneerd.
Restitutie van door de opdrachtgever betaalde factuurbedragen voor de kosten van een training c.q. cursus is alleen mogelijk wanneer de annulering van de opdracht het directe gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit bij de opdrachtgever, waarbij geldt dat Training te velde een bewijs daarvan kan verlangen in de vorm van een medische verklaring of anderszins. De kosten voor reeds genoten lessen en cursusmateriaal worden niet gerestitueerd. Er kan –in overleg met Training te velde- ook voor worden gekozen dat de opdrachtgever de cursus op een later moment vervolgt of dat de opdrachtgever zich door een ander laat vervangen. In dat geval blijft de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichting voortvloeiend uit de opdracht. Tevens blijft in dat geval de bestaande betalingsverplichting zoals vermeld in de (oorspronkelijke) factuur in alle gevallen ongewijzigd van kracht.

Training te velde Monnikeraklaan 27 3544TH Utrecht. KVK 68146817 BTW NL100438192B01https://hardlopen-leidscherijn.nl/